Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  63/2019

privind aprobarea achitării cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pe
semestrul I al anului 2019, la Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSIConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa Asociaţiei Grup de Acţiune Locală SEPSI, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 9929/12.02.2019 şi Hotărârea nr. 10/12.02.2019 a Adunării Generale a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală SEPSI;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11840/2019 al Compartimentului Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 18 şi art. 30 alin. (1) și alin. (2) din Statutul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală SEPSI cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 2015/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă achitarea cotizaţiei pe semestrul I al anului 2019, a asociatului Municipiul Sfântu Gheorghe la Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI, în sumă de 75.000 lei.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2019.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                       Kolcza István                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină