Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  52/2019

privind aprobarea proiectului contractului de finanțare secvențial între Județul Covasna prin

Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și

Asociația SEPSI – SIC aferent anului 2019, în cadrul finanțării programului sportiv al Asociației ”Clubul Sportiv Sepsi-SIC ”Participarea ACS SEPSI-SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de baschet FIBA, sezon

competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup,

baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.) respectiv în competițiile oficiale ale

Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6962/2019 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea Asociaţiei ”Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 3997/18.01.2019;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 340/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 160/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Covasna nr. 144/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC ”Participarea ACS SEPSI-SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de baschet FIBA, sezon competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.) respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)”;
În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 273/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC ”Participarea ACS SEPSI-SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de baschet FIBA, sezon competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, e.t.c.) respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)”, modificată și completată prin HCL nr. 305/2018;
Având în vedere prevederile art. 18^1 alin. (2) şi (3), art. 67^1 alin. (3), art. 69, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și d, alin. (4) lit. a și alin. (6) lit. a. pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă proiectul contractului de finanțare secvențial între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi – SIC, aferent anului 2019, în cadrul finanțării  programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi – SIC „Participarea ACS SEPSI SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de Baschet și FIBA, sezon competițional 2018-2019, juniori și seniori (Liga Națională de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.), respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)” conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică și Serviciul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, la 11 februarie 2019

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                        Kolcza István                                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
Anexa la contract
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină