Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  46/2019

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2501/2019 al Complexului ”Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea doemniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte, și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Începând cu 01.01.2019 se aprobă costul mediu lunar de întreţinere a unei persoane vârstnice îngrijite în Complexul “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe, calculat în funcţie de gradul de dependenţă a acestora, după cum urmează:
a) cost mediu lunar de întreţinere pentru persoane dependente: 2.863 lei/lună/beneficiar la Serviciul social, Cămin pentru persoane vârstnice;
b) cost mediu lunar de întreţinere pentru persoane semidependente: 2.671 lei/lună/beneficiar la Serviciul social, Cămin pentru persoane vârstnice;
c) 88 lei/zi beneficiar la Serviciul social Centrul de tip Respiro;
d) 20 lei/zi beneficiar la Serviciul social Centrul de Zi fără cazare de asistență și recuperare.
ART. 2. - În funcție de veniturile persoanelor vârstnice se aprobă contribuţia lunară individuală a beneficiarilor pentru serviciile acordate de Complexul “Zathureczky Berta”, Cămin pentru persoane vârstnice, conform anexei la prezenta hotărâre care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Complexul “Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2019.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                  Kondor Ágota                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină