Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  45/2019

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie

să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Ascultând prezentarea viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit;
Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 64/2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte, și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d şi alin. (6) lit. a, pct. 16 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂREŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă pe anul 2019 Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2019.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                      Kondor Ágota                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină