Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 153/2007
privind  aprobarea  reactualizării tabelului nominal  cuprinzînd ordinea de prioritate pe anul 2007,   în vederea atribuirii apartamentelor disponibile construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

             

              Consiliul Local al municipiul Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

              Având în vedere Raportul de Specialitate nr. SO.1731 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

              Având în vedere avizul favorabil al Comisieil de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

              În baza prevederilor Cap.III din Legea nr.114/1996 a locuinţei republicată ,art.30 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţelor nr.114/1996 şi în baza Legii nr. 152/1998 privind înfinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările ulterioare, respectiv H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr 152/1998;

          În baza H.C.L. nr.116 privind “ Criteriile de acces şi de punctaj “ pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea atribuirii apartamentelor disponibile din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

         În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

         În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

                       

HOTĂREŞTE

 

              ART. 1. - Se aprobă tabelul nominal, reactualizat, cuprinzînd ordinea de prioritate pe anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor cu chirie construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

              ART. 2. - Asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                                       PENTRU SECRETAR
                                                                                     Hengán Hajnal

Anexa nr 1 la HCLM 153/2007

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină