Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  37/2019

privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe,

Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și CONSTRUCȚII CONICO S.R.L., pentru

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2035/2019 al Biroului Învăţământ, Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;
Având în vedere Proiectul cifrei de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, pe raza unității administrativ teritoriale – Municipiul Sfântu Gheorghe nr. 8946/07.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 77245/17.12.2018;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioiare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. – Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și CONSTRUCȚII CONICO S.R.L., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020.
ART. 2. – Se aprobă proiectul contractului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea contractului de parteneriat se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit, Direcția Economică și Biroul Învățământ, Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                   Kondor Ágota                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină