Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  34/2019

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018
al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe


   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5016/2019 al Biroului Învăţământ, Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. IV. din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contracte de management;
Având în vedere Contractul de management nr. 39.153/13.07.2017, încheiat cu dl. Dulányi-Balogh Aladár, managerul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă organizarea evaluării managementului pe anul 2018 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pe anul 2018 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. – Numirea comisiei de evaluare, precum și a comisiei de soluționarea a contestațiilor al managementului Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe pe anul 2018, se vor face prin dispoziție de primar.
ART. 4. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva-Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe şi Biroul pentru Învăţământ, Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2019.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                    Kondor Ágota                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină