Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 152/2007
cu privire la modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, subordonată Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Tamási Áron”, începând cu 1 septembrie 2007

 

            Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere raportul de specialitate nr. IN 5701/2007 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

             Luând în considerare referatul nr. SO 1740/2007 înaintat de directorul Direcţiei de Asistenţă Comunitară;

Luând în considerare referatul nr. 263/28.08.2007 înaintat de directorul Teatrului  “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizele Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul avorabil al A.N.F.P. nr. 1033965/2007, privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 septembrie 2007;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;

Conform prevederilor Ordonanţei nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II. şi III. din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul prevederilor art. 45. alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, subordonată Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1. septembrie 2007, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2. - Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1. septembrie 2007, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.

            ART. 4. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane din cadrul Teatrului “Tamási Áron”

 

Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                    PENTRU SECRETAR
                                                                   Hengán Hajnal       
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină