Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  44/2019

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de

interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe,

în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate

în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţiiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3400/2019 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 4, art. 9 alin. (1) şi art. 13 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe aprobată prin HCL nr. 356/2017;
În baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 4 și pct. 6 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. d şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii, după cum urmează:
I. Articolul 3 se modifica și va avea următorul cuprins:
„ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Comisia din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe desemnată prin dispoziţia Primarului, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi serviciile publice prevăzute în Regulament.”
II. Anexa la H.C.L. nr. 415/2018 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Comisia desemnată prin dispoziţia Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi serviciile publice prevăzute în Regulament.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2019.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                Kondor Ágota                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

Model legitimatie
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină