Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  27/2019

privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor
în Municipiul Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70.675/2018 al Direcţiei Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul favorabil nr. 3613/2019 al Poliţiei Rutiere a Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 46 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Între orele 1800- 600  se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 1,9 tone pentru transportul de marfă şi a vehiculelor care au mai mult de nouă locuri pe scaune pentru transportul de persoane, în zonele publice semnalizate corespunzător cu indicatoare rutiere, așa cum sunt prevăzute în documentațiile de urbanism legal aprobate, domeniul public şi privat al Municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe timpul efectuării operaţiunilor de încărcare/descărcare sau îmbarcare/debarcare, conducătorii acestor vehicule având obligaţia să respecte semnalizarea rutieră din zonă.
ART. 2. - (1) Între orele 2200- 600 se interzice staţionarea autovehiculelor în zona publică în care deţinătorul legal al autovehiculului are în posesie un garaj pe domeniul public.
(2) Prin zonă publică în sensul prezentului articol se înţelege domeniul public al municipiului, inclusiv parcările rezidenţiale amenajate în condiţiile legii, aflate pe o rază de 300 de metri faţă de amplasamentul garajului.
ART. 3. - Deţinătorii de garaje aflate pe domeniul public au obligaţia de a comunica în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe numărul de înmatriculare al autovehiculului parcat în garaj, respectiv orice schimbare privind autovehiculul parcat în garaj.
ART. 4. - Proprietarii de autovehicule care închiriază loc de parcare rezidenţial în condiţiile legii sau beneficiază de locuri de parcare gratuite conform Legii nr. 448/2006, republicată, nu pot staţiona în alt loc pe domeniul public pe o rază de 300 m de locul de parcare închiriat.
ART. 5. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, încălcarea prevederilor art. 1 alin (1);
b) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, încălcarea prevederilor art. 2 alin ( 1);
c) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, încălcarea prevederilor art. 4;
d) refuzul proprietarului de a comunica în 30 de zile numărul de înmatriculare al autovehiculului parcat în garaj, respectiv orice schimbare privind autovehiculul parcat în garaj. se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.
(2) Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe va asigura efectuarea controlului respectării prevederilor prezentei hotărâri, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale în cazul încălcării prevederilor art. 1, alin. (1), art. 2 alin. (1) şi art. 4.
(3) Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, prin dispozitie, va putea împuternici şi alţi agenţi cu constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale stabilite prin prezenta hotărâre.
(4) Contravenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1), art. 4 și art. 5 alin. (1) lit. d) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator facând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
ART. 6. - (1) Conducătorul vehiculului/autovehicolului prezent la momentul controlului, este obligat să prezinte actele de identitate sau să declare datele de identitate cât şi certificatul de înmatriculare al vehiculului/autovehiculului la solicitarea poliţistului local sau a altui agent constatator împuternicit în condiţiile prezentei, după care va fi sancţionat contravenţional pentru încălcarea prevederilor prezentei hotărări.
(2) Poliţiştii locali care efectuează activitatea de control a respectării prezentului Regulament, se vor identifica cu legitimaţia de serviciu, iar ceilalţi agenţi constatori cu legitimaţia de serviciu şi actul de împuternicire.
ART. 7. - În caz de refuz din partea conducătorului auto de a prezenta actele sau când identificarea acestuia nu este posibilă (nu este prezent în momentul controlului), proprietarul/deţinătorul/utilizatorul vehiculului/autovehiculului va răspunde contravenţional și va fi identificat prin intermediul bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne la care poliţia locală are acces, urmând ca sancţiunea contravenţională sa fie aplicată persoanei fizice sau juridice, astfel identificate.
ART. 8. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 303/2018, se revocă.
ART. 9. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Patrimoniu, Direcţia de Gospodărire Comunală şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la 31 ianuarie 2019.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                        Kondor Ágota                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină