Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  26/2019

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună

gospodărire pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65926/01.11.2018. al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H:G. nr. 965/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, aprobate prin HCL nr. 241/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează
I. Articolul 74. din Capitolul III ”Alte dispoziţii” va avea următorul cuprins:
”(1) Administratorul drumurilor va înştiinţa cu 6 luni înainte toate persoanele interesate de începerea lucrărilor de executare a noii îmbrăcăminţi asfaltice, în vederea realizării lucrărilor de întreţinere la reţelele edilitare, a branşamentelor, etc.
(2) Nu se permite desfacerea îmbrăcăminţii drumului după executarea acesteia timp de 5 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor. Pentru execuţia de extindere instalaţii/reţele se aprobă desfacerea îmbrăcăminţii drumului, numai cu refacerea integrală a stratului de uzură pe toată strada.
(3) Desfacerea îmbrăcăminţii drumului în perioada între 5 şi 10 ani de la executarea sau reabilitarea totală a acesteia se va autoriza cu condiția achitării anticipate de către solicitant a taxei de refacere a domeniului public. Refacerea domeniului public se va realiza în 2 etape, după cum urmează:
a) în termen de 10 zile calendaristice a suprafeței efectiv afectate de săpătură;
b) refacerea între 6 şi 12 luni a suprafeţei măsurate pe toată lăţimea carosabilului şi/sau trotuarului pe o fâşie de 2 metri.
(4) Desfacerea îmbrăcăminţii drumului nemodernizat/nereabilitat total în ultimii 10 ani se va autoriza pe baza achitării de către solicitant a taxei de refacere a domeniului public calculată pentru suprafața efectiv afectată de săpătură.
(5) Se interzice autorizarea desfacerii îmbrăcăminţii drumului în perioada 15 noiembrie -15 martie, mai puţin pentru lucrări în regim de urgenţă (avarii).”
II. Litera f) a articolului 76 din Capitolul IV „Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor şi căile de atac”, va avea următorul cuprins:
”f) cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei şi plata taxei de refacere a domeniului public pentru încălcarea prevederilor art. 74.”
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliţia Locală Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2019.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                 Kondor Ágota                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină