Sâmbătă, 29. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 151/2007
privind valorificarea prin licitaţie publică a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 19/2007 al Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de către S.C. MULTI-TRANS S.A.;

Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994, actualizată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale precum şi H.G. nr. 909/1997 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

            În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1.- Se aprobă caietul de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de valorificare prin licitaţie publică deschisă a unor mijloace fixe din domeniului privat al municipiului Sfântu Gheorghe, conform în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2.-  Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei de organizare a licitaţiei după cum urmează:

            -Biró László, şef Birou Gospodărire Comunală, preşedinte

            -Miklos Zoltán, şef Serviciu S.G.D.P., membru;

            -Kulpinski Judit, consilier juridic, membru;

ART. 3.- Preţul caietului de sarcini se stabileşte la suma de 10 lei.

ART. 3.- Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                          PENTRU SECRETAR                                        
                                                                         Hengán Hajnal 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină