Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  21/2019

privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 15485/2014 cu proprietarii terenului pe care funcţionează

Grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. CiuculuiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4475/2019 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 2254/14.01.2019 formulată de proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, str. Ciucului;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 15.485/2014, cu modificările și completările ulterioare, încheiat în baza HCL nr. 55/2014 cu numiţii Székely Mária, Pildner Lenke, Péter Mária Piroska şi Péter Iosif, proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului, situat pe str. Ciucului;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 15485/2014 având ca obiect terenul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului, înscris în C.F. nr. 28527 Sfântu Gheorghe, A1, nr. cad. 28527, în suprafață de 1435 mp, pe o durată de un an, până la data de 28.02.2020, pentru asigurarea funcționării Grădinăriei Municipiului Sfântu Gheorghe din cadrul Direcției de Gospodărire Comunală.
ART. 2. – Se aprobă proiectul Actului adiţional la Contractul de închiriere nr. 15485/2014, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2019.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                               Kondor Ágota                                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină