Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  20/2019

privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei

pe terenul alăturat, modificarea contractului de concesiune nr. 14.034/2008, precum şi reglementarea

situaţiei juridice a unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturatConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5.606/2019 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 76414/13.12.2018 al PPSC IMREH S.R.L. nr. 1637/10.01.2019 a numitului Ciapraz Gheorghe Valentin;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. III art. 2 alin. (2) din Contractul de concesiune nr. 13.942/2008 și ale art. 8 din Contractul de concesiune nr. 14.034/2008;
În baza prevederilor art. 61 alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 13942/2018 încheiat cu dr. Mocanu Gabriela, având ca obiect terenul domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajat pentru asigurarea accesului din exterior în unităţile de comerţ şi prestări de servicii, situat pe str. Pescarilor nr. 38, bl. 38, ap. 9, pe o perioadă de 5 ani, începând de la 01 ianuarie 2019.
(2) Se aprobă proiectul Actului adiţional, ce se va încheia cu titularul contractului de concesiune, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 14.034/2008, încheiat cu firma Producție Prestări Servicii Comerț IMREH S.R.L., conform proiectului actului adițional, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - (1) Se aprobă încheierea contractului de concesiune în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajat pentru asigurarea accesului din exterior în unitatea de comerţ situată pe str. Puskás Tivadar nr. 65, bl. 34, sc. A, ap. 3, proprietatea d-lui Ciapraz Gheorghe Valentin, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01 ianuarie 2019.
(2) Se stabileşte taxa de redevenţă pentru terenul identificat la alin. (1), reprezentând echivalentul în lei a 5 Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
(3) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                   Kondor Ágota                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină