Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  19/2019

privind vânzarea directă a bunului imobil situat pe str. Puskás Tivadar nr. 70, bl. 14 sc. A, ap. 3

Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşilor Ruzsa Daniel și Ruzsa IldikóConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5.669/2019 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 1540/10.01.2019 a numitului Ruzsa Daniel;
Având în vedere H.C.L. nr. 228/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 16 și art. 19 din Decret-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b, respectiv art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, cu titlu de vânzare directă, asupra locuinței situate pe str. Puskás Tivadar nr. 70, bl. 14, sc A, ap. 3, evidenţiată în CF 23933-C1-U13 nr. top 1815/2/29/III A apartament compus din 2 camere și dependințe cu suprafața utilă de 48,71 mp și cota de participare la părțile de uz comun de 16/298 parte, către chiriașii Ruzsa Daniel și Ruzsa Ildikó.
ART. 2. – (1) Preţul de vânzare al imobilului identificat la art. 1, reprezintă echivalentul în lei, potrivit cursului oficial leu/euro valabil la data plății, a sumei de 21.080 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 35/03.10.2018, întocmit de Evaluatorul Autorizat de ANEVAR Toth Enikő, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Preţul imobilului se va plăti în rate lunare conform proiectului contractului de vânzare-cumpărare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3.- Contractul de închiriere nr. 323/05.08.2008 încheiat cu Ruzsa Daniel, va înceta la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2019
   
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                              Kondor Ágota                                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină