Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  15/2019

privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social

al societății SEPSIIPAR SRLConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 79594/2018 al Biroului Monitorizare Societății Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dovada informării Instituției Prefectului nr. 42/03.01.2019 și dovada informării Consiliului Județean Covasna nr. 27/03.01.2019 privind intenția de a institui ajutorul de minimis individual pentru majorarea capitalului social al societății SEPSIIPAR SRL;
Analizând adresa nr. 215/28.11.2018 a SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 72973/28.11.2018;
Având în vedere Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 17170/09.01.2019 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSIIPAR SRL, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 2003/11.01.2019;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/L din 24 decembrie 2013;
Luând în considerare dispozițiile O.U.G nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.11 alin.(1), art.204 și art.210 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe, prin aport în numerar din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – Capitalul social al societății SEPSIIPAR SRL se majorează cu suma de 180.000 lei, respectiv de la 1.250.000 lei la 1.430.000 lei, prin aport în numerar, prin emiterea a 18.000 de părţi sociale noi, cu o valoare de 10 lei/parte socială.
ART. 3. – Se aprobă ca Municipiul Sfântu Gheorghe să subscrie un număr de 17.964 de părţi sociale (în valoare de 179.640 lei) din cele 17.964 părţi sociale care îi revin în mod proporţional.
ART. 4. – Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la majorarea capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. prin aport în numerar cu suma de 179.640 lei.
ART. 5. - Se mandatează dl. Miklós Zoltán, administratorul SEPSIIPAR S.R.L. să semneze actul adiţional la Actul Constitutiv (care se va încheia după aprobarea efectivă a majorării) şi Actul Constitutiv Actualizat al societății, şi pentru îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna.
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează rezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a SEPSIIPAR S.R.L., Direcţia Economică şi Biroul Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2019.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                       Kondor Ágota                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină