Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  10/2019

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare


   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3054/2019 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 456 alin. (2) lit. s și alin. (31) din Titlului IX. al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, completări intervenite în baza Legii nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
I. Prevederile articolului 6 alin. (1) din hotărâre se completează cu un nou punct, punctul 1.8. cu următorul cuprins:
“1.8. clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive, indiferent de proprietarul acestora.”
II. Articolul 1 al Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale la impozitul/taxa pe clădiri, din anexa nr. 2 la hotărâre va avea următorul cuprins:
”ART. 1. – Beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădire în anul fiscal 2019 contribuabilii care deţin cu orice titlu clădirile prevăzute la art. 6 alin. (1), pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 și 1.8 din hotărâre.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale, Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari, Direcţia de Gospodărire Comunală, Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu, Compartimentul de Registru Agricol, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de Sport şi Agrement din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                   Kondor Ágota                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină