Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  4/2019

privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1191/2019 al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordinul Ministrului Mediului nr. 760/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă aplicarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, derulat de către Ministerul Mediului prin Administraţia Fondului pentru Mediu, prin proiectul intitulat „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”.
ART. 2. – Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea este dl. Antal Árpád-András, primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului a terenurilor aflate în proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, identificate în anexa nr. 1 la prezenta din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă Studiul de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii: „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe,” anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico – economici :
    

  Valoare fără TVA [lei] Valoare cu TVA [lei]
Total general 397,364.03 471.038,69
Din care C+M 40,624.18 48,342.77

ART. 5. – Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
Valoarea totală a proiectului:                  471.038,69 lei
TVA                                                         75,071.65 lei
Valoarea eligibilă a proiectului:                 438.753,97 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului:               32.284,72 lei
Valoarea finanţării solicitate                     394.878,57 lei
ART. 6. – Se aprobă contribuția proprie a municipiului Sfântu Gheorghe în proiect a 76.160,12 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 32.284,72 lei, cât și contribuția la cheltuielile eligibile, în valoare de 43.875,40 lei, reprezentând 10% din valoarea eligibilă a proiectului de 438.753,97 lei.
ART. 7. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 8. – Se ia angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.
ART. 9. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit, Compartimentului Proiecte, Programe, Compartimentului de Achiziții Publice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 14 ianuarie 2019.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                    Pârvan Rodica                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină