Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  3/2019

privind aprobarea încetării furnizării serviciului social de Cantină Socială și transmiterea imobilului

situat pe str. Șoimului nr. 25 din Municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Liceului de Arte “Plugor Sándor”

Sfântu Gheorghe, cu destinația de Cantină ȘcolarăConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53/2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa cu nr. 78880/21.12.2018 a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 1705/2018 a Liceului de Arte ”Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 869 din Codul Civil, republicat, cu modificările  și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă încetarea furnizării serviciului social de Cantină Socială, structură fără personalitate juridică din cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe.
(2) La termenul prevăzut la alin. (1), Subcapitolul V. 9 Cantina Socială din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, aprobată prin H.C.L. nr. 23/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
ART. 2. – Contractele individuale de muncă ale personalului din cadrul Cantinei Sociale, încetează ca urmare a încetării furnizării serviciului social de Cantină Socială, urmând ca organigrama și statul de funcții pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe să se modifice ulterior.
ART. 3. – Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe asupra imobilului identificat în CF nr. 24449 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. top 1062/2, 1063/1, nr. cad. C1, nr. top 1062/2, situat pe str. Șoimului nr. 25 din Municipiul Sfântu Gheorghe, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - (1) Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului identificat prin CF nr. 24449 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. top 1062/2, 1063/1, nr. cad. C1, nr. top 1062/2, situat pe str. Șoimului nr. 25 din Municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Liceului de Arte „Plugor Sándor” cu destinație de cantină școlară, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se aprobă modelul Actului adiţional la Contractul de administrare nr. 16735/2013, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Predarea-primirea imobilului și a bunurilor, precum şi a obiectivelor de inventar aferente serviciului social se va efectua pe bază de proces-verbal, de către o comisie mixtă constituită prin dispoziţia primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 14 ianuarie 2019.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                  Pârvan Rodica                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-IldikóAnexa 1

Anexa 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină