Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  405/2018

privind aprobarea încheierii actelor adiţionale la contractele de închiriere a unor spaţii situate în

clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 76.108/2018 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 75855/2018 a U.D.M.R - Organizaţia Teritorială Trei Scaune, cererea nr. 76377/2018 a Partidului Civic Maghiar - Organizaţia Judeţeană Covasna, precum și cererea nr. 76746/12.12.2018 a Partidului Popular Maghiar din Transilvania -Organizația Sfântu Gheorghe privind prelungirea contractelor de închiriere nr. 2965/26.01.2009, nr. 2969/26.01.2009, respectiv nr. 57433/30.09.2016;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile cap. 3 din Contractul de închiriere nr. 2969/26.01.2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi U.D.M.R- Organizaţia Teritorială Trei Scaune, Contractul de închiriere nr. 2965/26.01.2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Partidul Civic Maghiar - Organizaţia Judeţeană Covasna, precum și Contractul de închiriere nr. 57433/2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și al Partidului Popular Maghiar din Transilvania Organizația Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1/2018 la Contractul de închiriere nr. 2969/26.01.2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Democrată a Maghiarilor din România - Organizaţia teritorială Trei Scaune, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte intergrantă.
ART. 2. – Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1/2018 la Contractul de închiriere nr. 2965/26.01.2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Partidul Civic Maghiar - Organizaţia Judeţeană Covasna, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte intergrantă.
ART. 3. – Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1/2018 la Contractul de închiriere nr. 57433/30.09.2016, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Erdélyi Magyar Néppárt -Partidul Popular Maghiar din Transilvania - Organizaţia Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte intergrantă.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv, U.D.M.R - Organizaţia Teritorială Trei Scaune, şi Partidul Civic Maghiar - Organizaţia Judeţeană Covasna precum și Erdélyi Magyar Néppárt - Partidul Popular Maghiar din Transilvania.

Sfântu Gheorghe, la 28 decembrie 2018.

                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                              Kelemen Szilárd-Péter                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexele 1-3


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină