Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  397/2018

privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în
 intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 17


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Sesizarea nr. PL 3002/12.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 76844/14.12.2018 emisă de Compartimentul disciplină în construcții din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 78466/20.12.2018 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe și a satelor aparținătoare Chilieni și Coșeni, aprobat prin HCL nr. 355/2015, respectiv HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri datorat pentru anul 2019 de Electrica F.D.E.E. Distribuție Transilvania Sud S.A., având C.U.I. 14531754, cu sediul în str. Lunca Oltului, nr. 9/A, Municipiul Sfântu Gheorghe, după imobilul cu destinația clădire situată în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Bălcescu nr. 17.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 decembrie 2018.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                          Kelemen Szilárd-Péter                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină