Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  391/2018

privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea

Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public

al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 78900/2018 al Biroului de Evidenţă şi Evaluare Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 80 alin. (15) din Legea nr. 69/2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. a și lit. d, precum și alin. (6) lit. a punctele 1, 5 și 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se solicită transmiterea unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, având datele de identificare cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.
ART. 2. – (1) Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi a unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acesteia.
(2) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic prin Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe modul de folosire al imobilului transmis Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu destinaţia acestuia.
(3) În situaţia în care, în urma controlului se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe
ART. 3. – (1) Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilul transmis şi să-l menţină la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.
(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexă, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern.
(3) La transmiterea imobilului, se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotare.
(4) Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice existentă la data transmiterii dreptului de administrare.
(5) Odată cu predarea imobilului se vor preda-prelua activul şi pasivul, conform situaţiei contabile şi juridice la data predării.
(6) Odată cu predarea imobilului, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar al imobilului preluat.
(7) În termen de 30 zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Sfântu Gheorghe şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în condiţiile legii.
ART. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții se abrogă.
ART. 5. – Se împuterniceşte primarul municipiului Sfântu Gheorghe să facă toate demersurile necesare pentru punerea în executare a prezentei hotărâri.       

Sfântu Gheorghe, la 27 decembrie 2018.


                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                      Kondor Ágota                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină