Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  382/2018

privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe,

Casa de Cultură „Kónya Ádám”, TEGA SA și Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza” în vederea

organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2019”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 73.632/2018 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Georghe;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e și alin. (7) lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se stabileşte perioada de desfăşurare a “Zilelor Sfântu Gheorghe 2019”, pentru data de 24 aprilie - 05 mai şi a ”Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2019” pentru data de 03-05 mai.
ART. 2. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere, între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, TEGA SA Sfântu Gheorghe și Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza” având ca obiect organizarea “Zilelor Sfântu Gheorghe 2019”, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu semnarea contractelor de asociere se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 5. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri, se încredinţează dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public al Municipiului Sfântu Gheorghe și persoanele juridice asociate prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 04 decembrie 2018.

                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                Kelemen Szilárd-Péter                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină