Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  412/2018

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare

al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu

plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioareConsiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61918/2018 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice;
Având în vedere minuta ședinței Comisiei de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe din data de 24.09.2018;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobare reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2013 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi c, alin. (4) lit. d şi e, şi alin. (5) lit. a şi b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 4/2017 privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiului Sântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea străzii Fânului, de la str. Lázár Mihály, spre str. Pescarilor.
ART. 2. – Anexa nr. 1 la Hotărâre Consiliului Local nr. 4/2017 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Gospodărire Comunală şi Biroul de Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 decembrie 2018.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                             Kelemen Szilárd-Péter                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină