Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  395/2018

privind modificarea H.C.L nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019


   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 77346/2018 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 486 Titlului IX. din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea punctului 1, capitolul VIII ”Alte taxe”, a anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, și va avea următorul cuprins:
“Alte taxe locale
 

Nr. crt.
Denumirea taxei Unitate de calcul Nivelurile pentru anul 2019
1. Taxa de parcare în locuri publice amenajate      
  a) parcare ocazională lei/loc/oră 3,00 inclusiv TVA
  b) parcare curentă fără rezervare lei/loc/zi 15,00 inclusiv TVA
  c) parcare curentă fără rezervare pentru riverani şi pentru angajaţii instituţiilor / societăţiilor comerciale lei/loc/lună 75,00 inclusiv TVA
  d) parcare curentă fără rezervare pentru alte persoane fizice/juridice decât cele de la lit. c) lei/loc/lună 150,00 inclusiv TVA
  e) parcare curentă fără rezervare pentru riverani şi pentru angajaţii instituţiilor/societăţiilor comerciale lei/loc/an 500,00 inclusiv TVA
  f) parcare curentă fără rezervare pentru alte persoane fizice/juridice decât cele de la lit. e)  lei/loc/an 1.000,00 inclusiv TVA
  g) parcare curentă cu rezervare lei/loc/lună  300,00 inclusiv TVA
  h) parcare curentă cu rezervare lei/loc/an 2.500,00 inclusiv TVA”

 ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale, Direcţia de Gospodărire Comunală, Direcţia Urbanism, Direcția Tehnică, Direcţia Patrimoniu, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 decembrie 2018.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                Kelemen Szilárd-Péter                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină