Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  415/2018

privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor

cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării

unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului  acestora la serviciile publice aflate în subordinea

Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţiiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 77.077/2018 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 4, art. 9 alin. (1) şi art. 13 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe aprobată prin HCL nr. 356/2017;
În baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d, art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4, pct. 6 şi art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. d şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă instituirea Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos şi a creşterii calităţii vieţii prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă Regulamentul Programului multianual de interes local „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează funcţionarul public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe desemnat prin dispoziţia Primarului, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi serviciile publice prevăzute în Regulament.

Sfântu Gheorghe, la 28 decembrie 2018.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                            Kelemen Szilárd-Péter                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină