Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  369/2018

pentru modificarea și completarea HCL 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis

multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe,

județul Covasna, cu modificările și comlpetările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 72.058/2018 al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 71778/2018 a Camerei de Comerț și Industrie Covasna;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea art. 8 din HCL nr. 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
”ART. 8. – (1) Se numesc în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisia mixtă de validare, dl. consilier local Debreczeni László, respectiv, d-na Bitai Judit, consilier din cadrul Direcției Finanțe Publice Municipale a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Se numesc în calitate de membri supleanți în comisia mixtă de validare dl. consilier local Kelemen Szilárd-Péter și d-na Ördög Melinda, din cadrul Direcției Finanțe Publice Municipale a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.”
ART. 2. – Se aprobă modificarea şi completarea „Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, aprobat prin H.C.L. nr. 161/2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
I. Art. 9 alin. (4) va avea următorul cuprins:
 ”(4) Pentru derularea schemei de ajutor de minimis se va constitui o comisie mixtă de validare, alcătuită din 1 reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Covasna, 2 reprezentanți ai autorităților locale din Municipiul Sfântu Gheorghe și 2 reprezentanți ai mediului de afaceri. Fiecare reprezentant al comisiei va avea nominalizat și un supleant care va prelua atribuțiile membrului titular în cazul în care acesta nu poate participa la ședință. Comisia mixtă de validare lucrează, de regulă, în ședințe săptămânale. Cu ocazia primei întruniri, membrii comisiei mixte de validare vor alege un președinte de comisie.”
II. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
„Art. 12 - Bugetul total al schemei este de 3.600.000 lei, iar bugetul aferent unui an este estimat la un total de 1.200.000 lei, și va fi disponibil după aprobarea bugetului local pe anul respectiv al Municipiului Sfântu Gheorghe.”
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Finanțe Publice Municipale și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2018.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                           József Álmos-Zoltán                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină