Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  363/2018

privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea monumentului “Semn Astra” din domeniul public

al Statului Român şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe

şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71.914/2018 al Compartimentului de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 51130/2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 863 lit. f şi art. 867 din Codul civil, republicat;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă iniţierea demersurilor legale pentru trecerea monumentului „Semn Astra” din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Datele de identificare ale monumentului “Semn Astra” sunt prezentate în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Prezenta hotărâre se consideră cererea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, adresată Guvernului României, în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern.
ART. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL. 16/2015 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea monumentului “Semn Astra” din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, se abrogă.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2018

                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                 József Álmos-Zoltán                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină