Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  359/2018

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în  plicuri sigilate a unui teren

proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Privighetorii nr. 39Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71.684/2018 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;   
Având în vedere cererea nr. 10714/2014 formulată de către dl. Szabó Antal, prin care îşi manifestă interesul pentru achiziţionarea terenului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Privighetorii nr. 39, în suprafaţă de 268 mp;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 122/2018 a terenului intravilan situat în str. Privighetorii nr. 39 elaborat de Evaluatorul Autorizat Bojin Adrian privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului;
Având în vedere Nota Internă nr. 70.760/21.11.2018 emisă de Comisia locală pentru aplicarea Legii nr. 10/2001.
Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 581/2018 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) alin. (9), respectiv art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat a terenului intravilan, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Privighetorii nr. 39, identificat în CF nr. 30552 Sfântu Gheorghe, nr. top. 2117/7/4 în suprafaţă de 268 mp.
ART. 2. - (1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei la suma de 14.989 Euro, fără TVA, valoare rezultată din Raportul de evaluare, elaborat de Evaluatorul Autorizat Bojin Adrian, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, plătibil în lei la cursul oficial leu/euro comunicat de B.N.R. la data licitaţiei.
(2) Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică în faţa notarului public se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situat în str.Privighetorii nr. 39, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 50 lei.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţele Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2018.


                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                            József Álmos-Zoltán                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină