Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 141/2007
privind vânzarea directă a unui  teren situat pe str. Benedek Elek nr. 18/A

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 408/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplinăa Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cererea nr. EC. 316/2007 al S.C. AGRO-PAN-STAR S.R.L.;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 1299/2007, elaborat de evaluatorii Mikó László şi Mikó Zsuzsanna;

În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

       HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă vânzarea directă a unei suprafeţe de 254 mp, reprezntând cota de 39% din terenul intravilan evidenţiat în C.F. colectivă nr. 5661 Simeria, sub nr. top. 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/1, în suprafaţă totală de 651 mp, situat pes tr. Benedek Elek nr. 18/A, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, aferent corpului de clădire nr. I, înscris în C.F. individuală nr. 5704, proprietatea S.C. AGOR-PAN-STAR S.R.L. cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór nr.18/A.

            ART. 2. – (1) Preţul de vânzare al terenului este de 21.540 lei, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 1299/2007.

            (2) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

            ART. 3. - Se mandatează primarul municipiului cu reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în faţa notarului public cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

            ART. 4. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri S.C. AGRO-PAN-STAR S.R.L. va fi notificat aupra intenţiei de vânzare a terenului descris la art. 1.

            ART. 5. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul  Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2007

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                    SECRETAR
                                                                 Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină