Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  349/2018

privind aprobarea revocării dreptului de folosinţă gratuită al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

asupra unor terenuri situate în Zona ŐrkőConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70929/2018 al Compartimentului de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL. nr. 287/2008 privind transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a unui teren situat în Zona Őrkő pentru realizarea investiției “Locuințe sociale pentru romi”, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Titlul II din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 874 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor domeniu public al Muicipiului Sfântu Gheorghe, situate în Zona Őrkő, înscrise în Cf. nr. 24350 Sfântu Gheorghe, nr. cad 24350 în suprafaţă de 1736 mp, respectiv CF nr. 24366 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 24366 în suprafaţă de 1257 mp, ca urmare a nerealizării investiţiei “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”, conform H.G. nr. 1237/2008 pentru aprobarea Programului-pilot “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”.
(2) Dreptul de folosinţă gratuită al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor identificate la alin. (1), se va radia din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 noiembrie 2018

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                              József Álmos-Zoltán                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină