Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 HOTĂRÂREA NR. 140/2007
privind închirierea prin licitaţie publică deschisă
a unui imobil situat pe str. Kós Károly nr. 78

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 1017/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 508/2007 emis de Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe;

         Având în vedere prevederile art. 131 din Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;      

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

           

ART. 1. - (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă al imobilului situat pe str. Kós Károly nr. 78, identificat prin C. F. nr. 6665/a – Simeria, nr. top 328/1 clădire cu terenul aferent în suprafaţă de 1130 mp, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, administrat de Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

            (2) Se stabileşte destinaţia imobilului pentru desfăşurarea de activităţi extraşcolare pentru copii din Municipiul Sfântu Gheorghe, precum şi din localităţile adiacente acestuia.

ART. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, conform anexelor nr. 4 şi nr. 5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 3. - Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse, după cum urmează:

-        Sztakics Éva - Judit, viceprimar, preşedinte;

-        Szabó Béla, inspector de specialitate, membru;

-        Kulpinski Judith, consilier juridic, membru.

 

ART. 4. - Preţul Caietului de sarcini se stabileşte la suma de 50 lei.

ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe, Compartimentul Contabilitate, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                      SECRETAR
                                                                   Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină