Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  336/2018

privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe și Sepsi Rekreatív S.A.

în vederea acordării sprijinului logistic în scopul amenajării a unui patinoar artificial


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 64.850/2018 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Sepsi Rekreatív S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 63.987/24.10.2018;
Având în vedere prevederile Contractului privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat, activitatea de administrare a bazelor sportive și a activităților recreative și distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe 6.280/29.01.2016;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e și alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Sepsi Rekreatív S.A., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea amplasării și asigurării funcționării unui patinoar artificial pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de asociere se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Gospodărire Comunală și Direcţia Tehnică şi Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Consiliul de administrație al Sepsi Rekreatív S.A.

Sfântu Gheorghe, la 09 noiembrie 2018.

                                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                     József Álmos-Zoltán                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină