Duminică, 22. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  352/2018

privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59.438/2018 al Arhitectului şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şi alin. (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă delimitarea intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe pe 4 zone fiscale: zona A, zona B, zona C şi zona D, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă încadrarea satelor aparţinătoare de rangul V, Chilieni şi Coşeni în zona A
ART. 3. – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2019.
ART. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 417/2017 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe, se abrogă.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadru Primariei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2018.

                               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                     József Álmos-Zoltán                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină