Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  373/2018

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin

achiziţie publică de servicii, Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a
Caietului de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 64.926/2018 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere expirarea termenului stabilit de către A.N.R.S.C., privind elaborarea şi supunerea aprobării hotărârii consiliului local a Regulamentului, Caietului de sarcini şi ai Indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) şi art. 11 lit. b din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi datorită necesităţii asigurării serviciului de iluminat public în condiţii optime către populaţie, se impune adoptarea lucrărilor prezentate, în regim de urgenţă;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a poz. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii.
ART. 2. - Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 134/2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi al Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe, se abrogă.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2018.

                               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                    József Álmos-Zoltán                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexele 1 și 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină