Sâmbătă, 29. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  368/2018

privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii

serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între

județul Covasna și Societatea ECO BIHOR S.R.L.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.309/2018 al Biroului Monitorizare Cocietăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” nr. 167/02.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 66306/02.112018;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. III din O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
Având în vedere prevederile Ordinului Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere prevederile art. 7 lit. b, art. 35 și art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017;
Având în vedere prevederile art. 14 din Contractul de asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”;
În baza prevederilor art. 17 alin. (3) lit. e, coroborat cu art. 22 alin. (1), precum și art. 18 alin. (2) pct. 10 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.- Se aprobă Studiul nr. 153/22.10.2018 privind integrarea Orașului Baraolt în Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Covasna (SMID Covasna), realizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă Studiul nr. 162/29.10.2018 privind analiza solicitării ECO BIHOR S.R.L. referitor la modificarea tarifelor serviciilor prestate în cadrul CMID, precum și a altor modificări ale Contractului de delegare, realizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și ECO BIHOR S.R.L., conform proiectului actului adițional, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se mandatează domnul Antal Árpád-András reprezentantul Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în favoarea adoptării actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, în forma prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
ART. 5. - Se mandatează județul Covasna prin reprezentantul său legal să semneze actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017 în numele și pe seama Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice și persoana desemnată la art. 4.
   
Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2018.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                               József Álmos-Zoltán                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină