Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  332/2018

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 272/2018 privind aprobarea prețurilor unitare la

Contractul încheiat cu SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL pentru unele tipuri de lucrări de modernizare, reparații și

întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv aprobarea

încheierii Actului Adițional nr. 1/2018 la Contractul de lucrări nr. 55193/18.09.2018 încheiat între

Municipiul Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRLConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63.314/2018 al Direcției de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispozițiile art. 1 și art. 40 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d, coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea articolului nr. 1 din H.C.L. nr. 272/2018 privind aprobarea prețurilor unitare la Contractul încheiat cu SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL pentru unele tipuri de lucrări de modernizare, reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
”Art.1. - Se aprobă prețurile unitare, fără TVA, pentru lucrările de modernizare, reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe ce se vor efectua de către societatea SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL, după cum urmează:
a) Reparații pavaj din piatră 50,81 RON/mp;
b) Reparații trotuar din pavele de beton vibropresat fără strat de suport 43,28 RON/mp;
c) Reparații trotuar din pavele de beton vibropresat cu strat de suport 65,93 RON/mp;
d) Demolare elemente din beton simplu cu mijloace mecanice 84,59 RON/mp;
e) Demolare elemente din beton simplu cu mijloace manuale 180,62 RON/mp;
f) Desfacere pavaj din piatră montat în șapă de ciment 11,59 RON/mp;
g) Montaj piatră cubică 9x9x9 în șapă de ciment 56,43 RON/mp;
h) Refacere pavaj din calupuri de piatră montat în șapă de ciment 54,09 RON/mp.”
ART. 2. – Caietul de sarcini Pentru lucrările de reparații pavaj din dale de piatră, reparații trotuar din pavele de beton vibropresat cu respective fără strat de suport, pe unele străzi din municipiul Sfântu Gheorghe anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 267/2018 se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă modificarea și completarea Contractului de lucrări nr. 55193/18.09.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL., potrivit clauzelor cuprinse în proiectul Actului adițional nr. 1/2018, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Gospodărire Comunală, Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL.

Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2018.


                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                           Gheorghe Ion                                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
 
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină