Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  324/2018

privind apartamentarea construcției situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 51Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61894/2018 al Arhitectului şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă apartamentarea construcției proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 51, înscris în C.F. nr. 30905 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 30905 – C2, casa de cărămidă, pe două imobile individuale, conform documentaţiei cadastrale executată de Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
 - apartamentul nr. 1 cu nr. cad nou 30905-C2-U1, compus din: pivniţă la subsol de 4,79 mp, acces pivniţă de 1,32 mp, cameră de 42,61 mp, cameră de 18,30 mp, grup sanitar de 2,16 mp şi hol de 1,90 mp – la parter, având suprafaţă totală utilă de 69,76 mp şi suprafaţa totală de 71,08 mp, având cota de participare asupra părţilor de uz comun de 35,52 %.
 - apartamentul nr. 2 cu nr. cad nou 30905-C2-U2, compus din: dormitor de 17,44 mp, cameră de 23,10 mp, baie de 4,07 mp, cămară de 2,40 mp, veranda de 1,98 mp, vestibul de 3,83 mp, bucătărie de 10,40 mp, casa scării de 6,56 mp, balcon de 0,42 mp la etaj, având suprafaţă totală utilă de 63,22 mp şi suprafaţa totală de 70,20 mp, având cota de participare asupra părţilor de uz comun de 64,48 %.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2018.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                     Gheorghe Ion                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină