Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  321/2018

privind actualizarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv

canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44623/2018 al Compartimentului Dezvoltare Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, privind Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit b şi alin (4) lit. d din legea 215/2001 privind aministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 199/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cofinanţarea de către consiliul local a cheltuielilor ce se finanţează de către beneficiar, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă, având următorii indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei, calculată potrivit curs BNR euro/leu valabil la data de 24 iulie 2018, 1 Euro=4,6367 lei
                                          Valoare totală cu TVA               din care C+M cu TVA
 

Finanţare: LEI EURO  LEI EURO
De la bugetul de stat 4 891 153.27 1 054 878,10 4 532 101.20 977 441,11
De la bugetul local 2 149 369,31 463 555,83 1 780 775,99 384 061,08
Total 7 040 522,58 1 518 433,92 6 312 877,19 1 361 502,19

ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 336/2017 pentru aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, se abrogă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Toth-Birtan Csaba, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2018.

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                  Gheorghe Ion                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină