Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  320/2018

privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea

Generală a Asociaților a SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru numirea administratorului

la SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52302/2018 al Biroului de Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de mandat nr. 52238/2016, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și consilierii locali Debreczeni László și Csatlós László;
Având în vedere prevederile HCL nr. 113/2018 privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a administratorului SEPSIIPAR S.R.L. și aprobarea construirii Comisiilor de selecție, Procesul verbal al Fox Management Consultants SRL, Expert independent de resurse umane înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 51057/28.08.2018, Raportul final al expertului independent nr. 51056/28.09.2018 și Recomandarea de nominalizare privind numirea Administratorului Societații SEPSIIPAR S.R.L nr. 51059/28.08.2018 al comisiei de selecție;
În baza OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările, completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂȘTE
 

 
ART. 1. - (1) Se acordă mandat special pentru dl. Debreczeni László, respectiv dl. Csatlós László, reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSIIPAR S.R.L Sfântu Gheorghe, ca în cadrul ședinței adunării generale a asociaților, să voteze următoarele:
    a) Numirea în calitate de administrator al SEPSIIPAR S.R.L. a domnului Miklós Zoltán, domiciliat în ________________________________, posesor al C.I. seria __ nr. _______, născut la data de __________, CNP ______________, pe o perioadă de 4 ani.   
a.1.) Domnul Miklós Zoltán va administra și reprezenta SEPSIIPAR S.R.L. în condițiile actului constitutiv și al contractului de mandat, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
b) Desemnarea persoanei care va încheia contractul de mandat cu dl. Miklós Zoltán.
 ART. 2. – (1) Se aprobă proiectul actului adițional nr. 1/2018 la Actul constitutiv al SEPSIIPAR S.R.L. anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Actul constitutiv actualizat al SEPSIIPAR S.R.L. constituie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se mandatează dl. Miklós Zoltán, în calitate de administrator al SEPSIIPAR S.R.L. pentru semnarea actului adițional la Actul constitutiv şi actului constitutiv actualizat.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și Monitorizare Societății Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv mandatarii în Adunarea Generală a Acţionarilor a SEPSIIPAR S.R.L., consilierii locali Debreczeni László și Csatlós László.

Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2018.


                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                    Gheorghe Ion                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină