Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  319/2018

privind închirirea prin licitație publică deschisă a unor spații situate Piaţa Liberăţii nr. 7, în clădirea

„Casa cu Arcade” proprietatea publică a municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62.915/2018 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere solicitările nr. 61999/16.10.2018 a Fundaţiei ”Mihai Viteazul” din Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. 61974/16.10.2018 a Uniunii Pensionarilor ”Sugaş”, nr. 62819/18.10.2018 a Fundaţiei ”Cimbora” şi nr. 63700/23.10.2018 a Asociaţiei ”Kreakids Studio”;
Având în vedere H.G nr. 526/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a respectiv art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii (notat cu P1) situat la parterul, respectiv spaţii (notate cu E2 - E4) situate în etajul clădirii „Casa cu Arcade” domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea asigurării desfăşurării activităţii persoanelor juridice fără scop lucrativ, în Municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Spaţiile ce fac obiectul prezentei hotărâri sunt identificate în anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă Caietele de sarcini ale licitaţiilor publice deschise fără preselecţie, anexele nr. 3-6 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se stabileşte preţul unui Caiet de sarcini la suma de 50 lei.
ART. 4. – Componenţa nominală al Comisiei de evaluare a ofertelor depuse, precum şi cea de soluţionare a contestaţiilor, după caz, se vor stabili prin dispoziţie primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică și Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe la 25 octombrie 2018.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                     Gheorghe Ion                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexele 1-2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină