Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  311/2018

privind aprobarea majorării capitalului social al GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 11598/18.09.2018 a societăţii GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. din Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 55520/19.09.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58573/02.10.2018 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 12.756/02.10.2018 a Consiliului Concurenței din România;
Având în vedere H.C.L. nr. 164/2016 privind numirea reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 10 din Actul constitutiv al societăţii;
În baza prevederilor art. 114 alin. (1), art. 121, art. 125 alin.(1), art. 204, 210, 215, 216 și 220 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Contractul de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/2009, încheiat între A.D.I. AQUACOV și GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.;
Având în vedere prevederile art. 4 și art. 6 din O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. de la suma de 7.090.000 lei la suma de 12.053.000 lei, prin aport în numerar, în sumă totală de 4.963.000 lei, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la suma de 2,50 lei la suma de 4,25 lei.
ART. 2. – Se aprobă ca Municipiul Sfântu Gheorghe să subscrie un aport în numerar în valoare de 2.836.000 lei, din care se va subscrie și vărsa după cum urmează:
-    Suma de 850.800 lei reprezentând 30%, până la data de 30.10.2018;
-    Suma de 1.985.200 lei reprezentând 70%, în termenul legal prevăzut pentru vărsarea aportului în numerar.
ART. 3. – Se aprobă, delegarea atribuției Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prevăzută la art. 113 lit. f din Legea nr. 31/1990 către Consiliul de Administrație al Gospodărie Comunală S.A, în conformitate cu art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
ART. 4. – Se aprobă modificarea art. 6 al Actului Constitutiv al Gospodărie Comunală S.A. potrivit proiectului actului adițional la Actul Constitutiv al Gospodărie Comunală S.A., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se mandatează dl. Fejér Alexandru, să semneze Decizia Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea efectivă a majorării capitalului social, care se va încheia după aprobarea efectivă a majorării, în baza vărsămintelor efective, actul adițional la Actul Constitutiv și Actul Constitutiv Actualizat și pentru îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului.
ART. 6. – Se acordă mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, dl. Czimbalmos - Kozma Csaba, ca în numele şi pe seama Municipiului Sfântu Gheorghe să voteze pentru: aprobarea măririi capitalului social de la suma de 7.090.000 lei la suma de 12.053.00 lei, prin aport în numerar, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor, de la valoarea de 2,5 lei, la valoarea de 4.25 lei.
ART. 7. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de administrație al Gospodărie Comunală S.A., Direcția Economică și Direcția Tehnică şi Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 02 octombrie 2018.

                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                      Gheorghe Ion                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină