Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  310/2018

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe

str. Lunca Oltului nr. 15, domeniu privat al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Luând în considerare Procesul-Verbal de Constatare nr. 58036/01.10.2018 al Comisiei de Evaluare numită prin H.C.L. nr. 270/2018;
Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 451/ 25.09.2018;
Având în vedere Raportul de Evaluare din 25.09.2018, elaborat de Kuna Adriene, evaluator autorizat E.P.I. membru titular A.N.E.V.A.R. cu legitimația nr. 18174;
Având în vedere propunerea Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Patrimoniu, Economic, Buget, Finanţe, Agricultură şi Dezvoltare Regională a Consiliului Local, formulată în cadrul ședinței din data de 09.11.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c coroborat cu alin. (5) lit.b, respectiv art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă anularea procedurii de licitație publică deschisă a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Lunca Oltului nr. 14, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, organizată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 270/2018.
ART. 2. - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat a imobilului, compus din construcţii şi teren, proprietate privată al municipiului Sfântu Gheorghe, situat Municipiul Sfântu Gheorghe str. Lunca Oltului, nr.15, evidențiat în CF nr. 39732 Sfântu Gheorghe nr. cad. 39732 teren în suprafaţă de 19.209 m2 şi construcții cu nr. cad. 39732 - C1 în suprafață de 57 m2, respectiv nr. cad. 39732 -C1 în suprafață de 213 m2.
ART. 3. - Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei la suma totală de 1.547.402 euro, fără TVA, din care:
a) terenul de 19.209 m2 la prețul de 78,00 euro/m2, în total 1.498.302,00 euro, fără TVA;
b) clădire administrativă în suprafață de 213 m2 , la prețul de 21.300 euro;
c) clădire vestiar cu grup social în suprafață de 57 m2 , la prețul de 27.800 euro.
ART. 4. - Se aprobă Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului compus din construcţii şi teren, proprietate privată al municipiului Sfântu Gheorghe, situat Municipiul Sfântu Gheorghe str. Lunca Oltului, nr.15, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 50 lei.
ART. 6. – Se constituie Comisia de Evaluare a ofertelor, în următoarea componență nominală:
Președinte: dl. Toth-Birtan Csaba, viceprimar;
Membri: - d-na Hengán Hajnal, director executiv al Direcției Patrimoniu;
- dl. Debreczeni László, consilier local;
 - dl. Miklós Zoltán, consilier local;
 - dl. Bálint Iosif, consilier local.
Membri supleanți: - dl. Kelemen Szilárd-Péter, consilier local;
- dl. Szép Miklós, șef birou al Biroului de Evidență și Evaluare a Patrimoniului.
ART. 7. - Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică în faţa notarului public se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 270/2018 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 14, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, se revocă.
ART. 9. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 02 octombrie 2018.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                    Gheorghe Ion                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

Anexa 1 la Caietul de sarcini
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină