Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  304/2018

privind modificarea şi completarea HCL 218/2016 privind aprobarea transmiterii în administrarea

SEPSIIPAR S.R.L. a imobilelor care constituie Parcul Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe,

cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56965/2018 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;   
Având în vedere prevederile Contractului de administrare nr. 52524/2016 privind transmiterea dreptului de administrare a imobilelor care constituie Parcul Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe şi SEPSIIPAR S.R.L. în baza H.C.L. nr. 218/2016 privind aprobarea trasmiterii în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a imobilelor care constituie Parcul Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările completările ulterioare;
În conformitate cu art. 792 şi următoarele din Noul Cod Civil;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea art.1 prin înlocuirea anexei nr.1 la HCL 218/2016 privind aprobarea transmiterii în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a imobilelor care constituie Parcul Industrial din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrată.
ART. 2. – Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Sepsiipar S.R.L. asupra imobilului identificat la poziţia 8, din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrată și trecerea acestuia în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Se aprobă modificarea Contractului de administrare nr. 52524/06.09.2016 privind transmiterea dreptului de administrare a imobilelor care constituie Parcul Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi SEPSIIPAR S.R.L., în sensul celor prevăzute la art. 1 şi 2, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actului adiţional, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu, Biroul Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv SEPSIIPAR S.R.L.
   
Sfântu Gheorghe la 27 septembrie 2018.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                Debreczeni László                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină