Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  300/2018

privind aprobarea schimbării denumirii Direcţiei de Asistenţă Comunitară în Direcţia de Asistenţă Socială

Sfântu Gheorghe, respectiv modificării organigramei și statului de funcții a instituțieiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 3082/2018 al directorului executiv, cu privire la schimbarea denumirii Direcţiei de Asistenţă Comunitară în Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe și modificarea organigramei și a statului de funcții;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3083/2018 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresele nr. 24217/2018 și 41287/2018 ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Având în vedere prevederile art. 113 alin. (3) Legii nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (a) si alin. (3) lit. (b) și art. 73 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă schimbarea denumirii Direcţiei de Asistenţă Comunitară în Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe.
(2) În cuprinsul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, denumirea Direcția de Asistență Comunitară Sfântu Gheorghe se va citi Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, potrivit anexelor nr. 1 - 2 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2018.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                             Debreczeni László                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină