Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  281/2018

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Pál Albert,

în scopul construirii unei locuinţe unifamilialeConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54996/2018 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 303/2009 privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003 republicată, în urma dezlipirii unor parcele de teren, situate pe str. Borvíz;
Având în vedere H.C.L. nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. nr. 200/2018 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul verbal de optare teren în folosinţă gratuită şi a unui proiect de locuinţă unifamilială nr. 52072/03.09.2018, încheiat între Comisia de analiză şi evaluare şi beneficiarul Pál Albert;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală a beneficiarului a terenului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz, înscris în C.F. nr. 27484 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27484, în suprafaţă de 337 mp solicitantului Pál Albert, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 6, bl. 42, sc. B, ap. 8, jud. Covasna, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale.
(2) Termenii şi condiţiile atribuirii în folosinţă gratuită sunt cuprinse în proiectul de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, aprobată prin H.C.L. nr. 61/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de analiză şi evaluare, respectiv Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2018.

                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                 Debreczeni László                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină