Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 133/2007
privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea şi radierea
vehiculelor care nu se supun înmatriculării

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. IN 4703/2007 al Biroului Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, a  Regulamentului de aplicare a acesteia, aprobată prin H.G. nr. 1.391 /2006, cu modificările şi completăriel ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – (1) Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului consultativ al Direcţiei Regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

            ART. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă prevederile H.C.L. nr. 141/2003 privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării.

            ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gospodărie Comunală, Oficiul Registrului Agricol şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe.

 

            Sfântu Gheorghe, la 10 iulie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Ferenczi István                                                 PENTRU SECRETAR
                                                                             Hengán Hajnal

Anexă la HCL nr. 133/2007

 

 

ABROGATĂ PRIN HCL 199/2007

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină