Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  278/2018

privind vânzarea directă a unor terenuri proprietate privată a
Municipiului Sfântu Gheorghe, situate pe strada Vânătorilor nr. 45Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 55527/2018 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa 48644/2018, formulată de Camera Notarilor Publici Brașov cu sediul în Municipiul Brașov, str. Dr. Toma Ionescu nr. 2A, județul Brașov, prin care îşi manifestă acceptul cu privire la achiziționarea terenurilor aferente locuinței situate în str. Vânătorilor nr. 45;
Având în vedere Raportul de Evaluare a proprietăților imobiliare ”Teren intravilan” situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor, județul Covasna, din iunie 2018, întocmit de Evaluator Autorizat Kuna Adriene privind stabilirea valorii de piaţă a imobilelor;
Având în vedere Certificatele de urbanism nr. 425, 426/12.09.2018 emise de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 123 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările uleterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c. şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, prin vânzare directă, asupra terenurilor proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, identificate în următoarele cărți funciare:
-    CF. 26946 Sfântu Gheorghe, nr. top: 832/30/b/1/1/9, curţi construcţii în suprafaţă de 143 mp;
-    CF. 31317 Sfântu Gheorghe, nr. cad: 31317, curţi construcţii în suprafaţă de 82 mp,
situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 45, către Camera Notarilor Publici Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Dr. Toma Ionescu nr. 2A, județul Brașov, proprietar tabular al imobilului înscris în CF nr. 28502 Sfântu Gheorghe, nr. top. 832/30/b/1/1/10, nr. cad. C1: top. 832/30/b/1/1/10-C1.
ART. 2. – (1) Preţul de vânzare al terenurilor reprezintă echivalentul în lei, a 9.060 Euro fară TVA, conform Raportului de evaluare întocmit de Evaluator Autorizat Kuna Adriene, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Plata se va face în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei hotărâri cumpărătorului, în lei la cursul oficial leu/euro comunicat de B.N.R în ziua plăţii.
ART. 3. – Pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare în faţa notarului public, se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică și Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2018.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                              Debreczeni László                                                                       SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină