Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTARÂREA NR. 132/2007

privind constituirea comisiei speciale de evaluare

 

            Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, in sedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.IN – 4591/2007 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltarea regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere Contractul de management nr.IN – 5115/2006 – 277/2006, încheiat cu domnul Deák Gyula Levente, managerul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune – Háromszék” Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 61 alin. (1) din Ordonanţa nr. 26/2005, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 114/2006;

            Având în vedere scrisoarea domnului Deák Gyula Levente, managerul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune – Háromszék” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. IN – 4582/2007;

            În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

            În baza prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

           

ART.1.- (1) Se constituie comisia specială de evaluare a performanţelor manageriale ale domnului Deák Gyula Levente, managerul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune – Háromszék” Sfântu Gheorghe, în următoarea componenţă nominală:

-         Sztakics Eva Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe, preşedinte;

-         Albert Ildikó-Anikó, consilier municipal,

-         Kalamár György Tibor, consilier municipal,

-         Kónya Ádám, consilier municipal,

-         Keresztély Irma, consilier municipal,

(2) Secretarul comisiei va fi desemnat de către preşedintele acesteia.

(3) Comisia îsi va începe activitatea în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, rezultatul evaluării urmând a fi prezentat domnului Albert Álmos, ordonator principal de credite.

ART.2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva – Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 iulie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                            SECRETAR
                                                                         Kulcsár Tünde

Anexa nr3 la HCLM 132/2007

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină