Joi, 2. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  293/2018

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările si completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43285/2018 al Poliției Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.G. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu art. 36 alin (2) lit. a și alin. (3) lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2017, cu modificările și completările, după cum urmează:
I. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
 ”Art.12. - Se vor emite următoarele tipuri de abonament:
a) abonament/permis de parcare tip riveran cu valabilitate minimă de o lună și valabilitate maximă de 1 an;
b) abonament/permis de parcare tip persoană cu handicap;
c) abonament/permis de parcare pentru autovehicul acționat electric;
d) abonament/permis de parcare tip – cu valabilitate minimă de o lună și valabilitate maximă de 1 an;”
II. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
”Art. 14. - (1) Abonamentele pentru persoanele cu handicap se eliberează gratuit persoanelor fizice care suferă de un handicap fizic sau transportă asemenea persoane și care fac dovada că posedă permis de conducere și sunt proprietarii autoturismului sau au contract de leasing pentru vehiculul/ autovehiculul respectiv.
(2) Acest tip de abonament conferă dreptul de staționare pe timp nelimitat în orice parcare publică cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe și se eliberează la cerere de către Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Publice Subordonate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe pe baza următoarelor documente justificative:
a) Cerere;
b) Decizie de încadrare în gradul de handicap;
c) Copie carte de identitate solicitant;
d) 2 bucăți fotografire 3/4 cm.;
e) Dovada calității de îngrijitor, dacă este cazul.
(3) Modelul abonamentului pentru persoanele cu handicap este prevăzut la Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
(4) Posesorii acestor abonamente vor folosi cu precădere locurile de parcare rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu handicap.
(5) Abonamentul se înscripționează cu un cod de gratuitate și nu este transmisibil.
(6) Abonamentele pentru autovehiculele acționate 100% electric se eliberează gratuit persoanelor fizice și juridice care fac dovada că sunt proprietarii unor asfel de autovehicule sau au contract de leasing pentru vehiculele/ autovehiculele respective.
(7) Abonamentele pentru autovehiculele acționate 100% electric se imprimă pe hârtie de culoare verde și conferă dreptul de staționare pe timp nelimitat în orice parcare publică cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe. Se eliberează la cerere de către Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Publice Subordonate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe pe baza următoarelor documente justificative:
a) Cerere;
b) Copie carte de identitate solicitant;
c) Copie certificat de înmatriculare a autovehiculului pentru care se solicită abonamentul.
(8) Modelul abonamentului pentru autovehicule electrice este prevăzut la Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
(9) Abonamentele emise gratuit sunt valabile numai pentru autovehiculele al căror număr de inmatriculare este specificat pe abonament.
    ART. 2 –
Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Gospodărâre Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și Poliția Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.

 Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2018.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Debreczeni László    

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină